Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Voimanostoseura Rauman Ydinvoima ry. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä seura. Yhdistyksen kotipaikka on Rauma.

2. Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää voimanostoharrastusta sekä siihen läheisesti Iiittyvää muuta voimailuharrastusta. Edistää kiinnostusta terveyden ja kunnon kohentamiseen terveellistä ravintoa ja painoharjoittelua hyväksi käyttäen, päämääränä voimailukulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen. Olla Suomen Voimanostoliiton jäsen ja noudattaa Suomen Voimanostoliiton sekä Kansainvälisen Voimanostoliiton (IPF) sääntöjä.

3. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää ohjattua voimanostoharjoittelua, kouluttaa voimanostovalmentajia ja tuomareita, järjestää kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja, järjestää voimanostoleirejä jäsenille sekä muuta seuran tarkoituksen edistämistä palvelevia vastaavia tilaisuuksia, sekä ottaa osaa Suomen Voimanostoliiton sekä IPF:n järjestö-, kilpailu- sekä valmennustoimintaan. Seuran jäsenet voivat ottaa osaa voimailuun läheisesti liittyviin urheilumuotoihin ja -liittoihin, jotka ovat sitoutuneet kansalliseen antidopingsäännöstöön.

4. Jäsenet

Seuran jäseninä voivat olla henkilöt jotka sitoutuvat toimimaan seuran toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi ja edistämiseksi. Jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Hyväksymisen perusteena on jäsenanomus ja allekirjoitettu seuran antidopingsopimus. Jäsenhakemukset käsitellään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jäsen voidaan hyväksyä vain hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle. Jäsenen tulee suorittaa vuosittain seuran jäsenmaksu. Seuraan liittyvän uuden jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksu 30 päivän sisällä siitä kun seuraan hyväksyntä on saatettu jäsenen tietoon. Nykyiset jäsenet lunastavat jäsenyytensä kuluvalle kaudelle maksamalla jäsenmaksun tammikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu peritään seuran toimesta eikä yksittäinen jäsen voi päättää itse sen omatoimisesta maksamisesta. Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Seuran jäsen voi ottaa osaa seuran sekä Suomen Voimanostoliiton tai IPF:n järjestämiin kilpailuihin ja muuhun toimintaan. Seuran kokouksiin voivat kaikki jäsenmaksun suorittaneet ottaa osaa. Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Ero astuu voimaan heti. Hallitus voi erottaa jäsenen joka ei täytä yhdistyslaissa tai näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja, toimii näiden sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa seuraa. Ero astuu voimaan heti. Jäsen katsotaan eronneeksi seurasta jos hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksun vuoden ajalta. Mikäli entinen jäsen haluaa myöhemmin takaisin seuran jäsenyyden käsitellään hänen hakemuksensa samoin perustein kuten uusien jäsenien kohdalla. Hallitus voi nimetä yksittäisiä jäseniä kunniajäseniksi. Kunniajäsenen arvo myönnetään pitkäjänteisestä työstä voimanoston ja puhtaan urheilun edistämiseksi. Kunniajäseneltä ei edellytetä jäsenmaksun maksamista ja hänen jäsenyytensä on ikuinen.

5. Seuran hallinto

Seuran päätösvaltaa käytetään seuran kokouksissa. Toimeenpanevana elimenä seuran asioita hoitaa hallitus. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 6-9. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää myös sihteeri ja rahastonhoitajan. Hallitus voi valita sen alaisena toimivia valiokuntia ja työryhmiä. Päätökseksi asiakysymyksissä tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Seuran kokouksessa jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella jäsenellä yksi ääni.

6. Vuosikokous

Vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun Ioppuun mennessä. Seuran ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain mukaisesti. Kokouskutsu julkaistaan vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin seuran verkkosivuilla. Vuosikokouksessa esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, valitaan hallitus yhdeksi vuodeksi, vahvistetaan hallituksen jäsenten Iukumäärä, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet sekä päätetään jäsenmaksun suuruus.

7. Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita yhdistyslain, sen sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaisesti. Hallitukseen kuuluu 6-9 jäsentä ja se valitaan vuosittain. Hallituksen tulee erityisesti valmistella ja kutsua koolle seuran kokoukset, hoitaa seuran taloutta ja tilinpitoa sekä Iaatia toimintakertomus ja talousarvioesitys. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jasenistä on läsnä.

8 Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. Oikeus seuran nimen kirjoittamiseen on lisäksi sihteerillä ja hallituksen nimeämällä rahastonhoitajalla, kummallakin yksin.

9. Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

10. Erityiset doping-määräykset

Seura harjoittaa korostetusti dopinginvastaista toimintaa ja tiedotusta. Seuran jäsenet sitoutuvat jo Iiittyessään seuraan noudattamaan Suomen Voimanostoliiton dopingsääntöjä, eivätkä siis vasta kilpailulisenssin hankittuaan. Hallitus voi välittömästi erottaa iImiselvästi dopingaineita käyttävän jäsenen seurasta. Dopingista kärynnyt jäsen sitoutuu korvaamaan paitsi Suomen Voimanostoliiton määräämät rangaistusmaksut myös seuralle jäsenen kanssa tehdyllä erillissopimuksella tulevat korvaukset.

11. Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjä voidaan muuttaa jos muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

12. Seuran purkaminen

Mikäli seura puretaan on sen varat luovutettava Suomen voimanostoa edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.